កំពុងទាញទិន្នន័យ....  

អំពីយើង
29-ឧសភា-2011 19:03:25
នេះគឺជាព័ត៌មាន
 
[26-Oct-2011]
The PHP development team is proud to announce the second beta release of PHP 5.4. PHP 5.4 includes new language features and removes several legacy (deprecated) behaviours. Windows binaries can be downloaded from the Windows QA site.
 
THIS IS A DEVELOPMENT PREVIEW - DO NOT USE IT IN PRODUCTION!
 
Please help us to identify bugs by testing new features and looking for unintended backward compatibility breaks, so we can fix the problems and fully document intended changes before PHP 5.4.0 is released. Report findings to the QA mailing list and/or the PHP bug tracker.
 
This release includes numerous bug fixes and improvements since the first beta release.
 
Read the NEWS file for a complete list of changes.
 
PHP 5.4 beta1 released
 
[27-Sep-2011]
The PHP development team is proud to announce the first beta release of PHP 5.4. PHP 5.4 includes new language features and removes several legacy (deprecated) behaviors. Windows binaries can be downloaded from the Windows QA site.
 
THIS IS A DEVELOPMENT PREVIEW - DO NOT USE IT IN PRODUCTION!
 
New features were added and bugs were fixed since alpha1. Please help us to identify bugs by testing new features and looking for unintended backward compatability breaks, so we can fix the problems and fully document intended changes before PHP 5.4.0 is released. Report findings to the QA mailing list and/or the PHP bug tracker.
 
Changes since the first alpha version include:
 
Added callable typehint.
Removed the timezone guessing algorithm. "UTC" is now used in case the timezone is not set.
The mysql, mysqli and pdo_mysql extensions now use mysqlnd by default.
Read the NEWS file for a complete list of changes.
 
PHP 5.3.8 Released!
 
[23-Aug-2011]
The PHP development team would like to announce the immediate availability of PHP 5.3.8. This release fixes two issues introduced in the PHP 5.3.7 release:
 
Fixed bug #55439 (crypt() returns only the salt for MD5)
Reverted a change in timeout handling restoring PHP 5.3.6 behavior, which caused mysqlnd SSL connections to hang (Bug #55283).
All PHP users should note that the PHP 5.2 series is NOT supported anymore. All users are strongly encouraged to upgrade to PHP 5.3.8.
 
For a full list of changes in PHP 5.3.8, see the ChangeLog. For source downloads please visit our downloads page, Windows binaries can be found on windows.php.net/download/.
 
For more details on the crypt() blowfish security issue in pre 5.3.6 see the crypt blowfish page
 
5.3.7 upgrade warning
 
[22-Aug-2011]
Due to unfortunate issues with 5.3.7 (see bug#55439) users should postpone upgrading until 5.3.8 is released (expected in a few days).
 
    បញ្ចូលគណនីសមាជិក
     អ្នកប្រើប្រាស់
     ពាក្យសំងាត់
បញ្ចូល
ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគណនី សូមចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
ចុះឈ្មោះ
បង្ហាញការងារទាំងអស់ (0)
ផ្សាយពាណិជ្ចកម្ម ឥតគិតថ្លៃ

គេហទំព័រដើមអំពីយើងចុះឈ្មោះជាសមាជិករបស់យើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មានសេវាកម្មគាំទ្រទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិ ២០១១, I.G.ConsultantCo., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង
រចនា និងបង្ហោះដោយ  Serving Web Solution